کلاس: RefreshCredentialsRequestData

سازنده

RefreshCredentialsRequestData

RefreshCredentialsRequestData () جدید