کلاس: SessionState

سازنده

SessionState

New SessionState()

خواص

داده های سفارشی

(شیء غیر تهی یا تعریف نشده)

شی قابل تنظیم برای ذخیره وضعیت.

loadRequestData

( cast.framework.messages.LoadRequestData غیر تهی یا تعریف نشده)