کلاس: SetCredentialsRequestData

سازنده

SetCredentialsRequestData

SetCredentialsRequestData () جدید

خواص

اعتبارنامه

رشته

اعتبار برای استفاده توسط گیرنده.

forRequestId

(تعداد یا تعریف نشده)

اگر پاسخی برای اعتبارنامه بازخوانی باشد، شناسه درخواست درخواست اعتبارنامه بازخوانی را نشان می دهد.

isLikely3pAccountLinkedUser

(بولی یا تعریف نشده)

اگر کاربری که درخواستی را ارسال می کند با کاربر شناخته شده ای مطابقت دارد که در Voice Match ثبت نام کرده است و از طریق تنظیمات دستیار به یک حساب 3P مرتبط شده است.