کلاس: TracksInfo

سازنده

TracksInfo

TracksInfo () جدید

خواص

activeTrackIds

(آرایه اعداد غیر تهی یا تعریف نشده)

شناسه های آهنگی که باید فعال باشند.

زبان

(رشته یا تعریف نشده)

زبان برای آهنگ هایی که باید فعال باشند. اگر هر دو مشخص شده باشند، فیلد زبان بر activeTrackIds اولویت دارد.

textTrackStyle

( cast.framework.messages.TextTrackStyle غیر تهی یا تعریف نشده)

سبک آهنگ متن.

آهنگ های

(آرایه غیر تهی از cast.framework.messages غیر تهی. آهنگ یا تعریف نشده)

اطلاعات آهنگ ها