کلاس: TvShowMediaMetadata

سازنده

TvShowMediaMetadata

جدید TvShowMediaMetadata()

خواص

رتبه بندی محتوا

رتبه بندی محتوا

قسمت

(تعداد یا تعریف نشده)

شماره قسمت تلویزیون، به صورت عدد صحیح.

شماره قسمت

(تعداد یا تعریف نشده)

شماره قسمت تلویزیون، به صورت عدد صحیح.

منسوخ
به جای آن از قسمت استفاده کنید.

عنوان قسمت

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان قسمت تلویزیونی.

منسوخ
به جای آن از عنوان استفاده کنید.

تصاویر

(آرایه غیر تهی از cast.framework.messages غیر تهی.تصویر یا تعریف نشده)

برای مثال، تصاویر محتوای اپیزود تلویزیونی، روی جلد یا تصویر کوچکی از رسانه‌ای که در حال پخش است.

تاریخ اصلی

(رشته یا تعریف نشده)

تاریخ پخش اصلی قسمت، در قالب ISO 8601، به عنوان مثال 2014-02-10 .

سال انتشار

(تعداد یا تعریف نشده)

سال صحیحی که محتوا منتشر شد.

منسوخ
به جای آن از originalAirdate استفاده کنید.

فصل

(تعداد یا تعریف نشده)

فصل اپیزود تلویزیونی، در قالب عدد صحیح.

شماره فصل

(تعداد یا تعریف نشده)

فصل اپیزود تلویزیونی، در قالب عدد صحیح.

منسوخ
به جای آن از فصل استفاده کنید.

عنوان سریال

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان سریال تلویزیونی.

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان قسمت تلویزیونی.