کلاس: UserActionRequestData

سازنده

UserActionRequestData

() UserActionRequestData جدید

خواص

روشن

(بولی یا تعریف نشده)

درخواست پاک کردن یک اقدام کاربر را نشان دهید (به عنوان مثال، لغو یک «لایک»).

userAction

cast.framework.messages.UserAction غیر پوچ

اقدام کاربر که باید توسط برنامه انجام شود.

userActionContext

( cast.framework.messages.UserActionContext غیر تهی یا تعریف نشده)

اطلاعات زمینه اختیاری برای اقدام کاربر.