کلاس: UserActionState

سازنده

UserActionState

UserActionState (userAction) جدید

پارامتر

userAction

cast.framework.messages.UserAction

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

داده های سفارشی

(شیء غیر تهی یا تعریف نشده)

داده های خاص برنامه اختیاری.

userAction

cast.framework.messages.UserAction غیر پوچ

اقدام کاربر