کلاس: VastAdsRequest

سازنده

VastAdsRequest

VastAdsRequest () جدید

خواص

تبلیغات پاسخ

(رشته یا تعریف نشده)

یک سند VAST را مشخص می‌کند تا به‌جای درخواست از طریق URL برچسب آگهی، به‌عنوان پاسخ تبلیغات استفاده شود. این می تواند برای اشکال زدایی و سایر موقعیت هایی که پاسخ VAST از قبل در دسترس است مفید باشد.

adTagUrl

(رشته یا تعریف نشده)

آدرس فایل VAST.