کلاس: اطلاعات ویدیویی

سازنده

اطلاعات ویدیویی

اطلاعات ویدیویی جدید (عرض، ارتفاع، نوع hdr)

پارامتر

عرض

عدد

عرض

ارتفاع

عدد

ارتفاع

hdrType

cast.framework.messages.HdrType

نوع محدوده دینامیکی بالا

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

hdrType

cast.framework.messages.HdrType غیر پوچ

نوع HDR

ارتفاع

عدد

ارتفاع ویدیو

عرض

عدد

عرض ویدیو.