کلاس: حجم

سازنده

جلد

new Volume()

خواص

مرحله

(تعداد یا تعریف نشده)

مقداری که سطح حجم جاری جریان را نشان می‌دهد که از 0.0 تا 1.0 متغیر است. به عنوان مثال مقدار 0.5 حجم را در نیمی از حداکثر آن منعکس می کند.

خاموش

(بولی یا تعریف نشده)

true نشان می دهد که جریان قطع شده است.