کلاس: ApplicationData

سازنده

ApplicationData

جدید ApplicationData()

خواص

iconUrl

رشته

تصویر برنامه در Cast Developer Console تنظیم شده است.

شناسه

رشته

شناسه برنامه

راه اندازی شده از

cast.framework.system.LaunchedFrom غیر پوچ

نشان می دهد که برنامه از کجا راه اندازی شده است.

راه اندازی SenderId

رشته

شناسه فرستنده ای که برنامه را راه اندازی کرده است.

نام

رشته

نام برنامه

فضاهای نام

آرایه غیر تهی رشته

فضاهای نام مورد استفاده توسط برنامه

شناسه جلسه

عدد

شناسه جلسه