کلاس: رویداد

سازنده

رویداد

رویداد جدید (نوع، داده)

پارامتر

نوع

cast.framework.system.EventType

نوع رویداد

مقدار نباید صفر باشد.

داده ها

(قابل تهی در هر نوع یا تعریف نشده)

داده های رویداد (منسوخ شده).

ویژگی

نوع

cast.framework.system.EventType غیر پوچ

نوع رویداد