کلاس: پیام، کلاس: پیام

سازنده

پیام

پیام جدید (نوع، شناسه ارسال کننده، داده)

پارامتر

نوع

رشته

نوع پیام همیشه "پیام" است.

شناسه فرستنده

رشته

شناسه فرستنده

داده ها

هر نوعی

محموله پیام

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

داده ها

ثابت

غیر پوچ هر نوع

محموله پیام

شناسه فرستنده

ثابت

رشته

شناسه فرستنده

نوع

نوع پیام همیشه "پیام" است.

،

سازنده

پیام

پیام جدید (نوع، شناسه ارسال کننده، داده)

پارامتر

نوع

رشته

نوع پیام همیشه "پیام" است.

شناسه فرستنده

رشته

شناسه فرستنده

داده ها

هر نوعی

محموله پیام

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

داده ها

ثابت

غیر پوچ هر نوع

محموله پیام

شناسه فرستنده

ثابت

رشته

شناسه فرستنده

نوع

نوع پیام همیشه "پیام" است.