کلاس: فرستنده

سازنده

فرستنده

ارسال کننده جدید ()

خواص

شناسه

رشته

شناسه فرستنده

largeMessageSupported

(بولی یا تعریف نشده)

true نشان می دهد که فرستنده از پیام های بزرگ (>64 کیلوبایت) پشتیبانی می کند.

عامل کاربر

رشته

فرستنده userAgent .