کلاس: Browse Content

سازنده

مرور محتوا

BrowseContent جدید (browseItems، عنوان)

پارامتر

مرور آیتم ها

آرایه cast.framework.ui.BrowseItem غیر تهی

فهرست موارد مرور حداکثر تعداد موارد 30 است. موارد اضافی کوتاه می شوند.

مقدار نباید صفر باشد.

عنوان

اختیاری

رشته

عنوان لیست

خواص

موارد

آرایه غیر تهی از cast.framework.ui.BrowseItem غیر تهی

فهرست موارد مرور حداکثر تعداد موارد 30 است. موارد اضافی کوتاه می شوند.

targetAspect Ratio

( cast.framework.ui.BrowseImageAspectRatio غیر تهی یا تعریف نشده)

نسبت ابعاد همه تصاویر در چرخ فلک مرور رسانه ای. به شدت توصیه می شود که تصویر مورد مرور را در BrowseContentItem#image مطابق با مقدار targetAspectRatio ارائه کنید. اگر تصویر خیلی باریک/بلند باشد، جعبه ستونی می شود. اگر تصویر خیلی عریض/کوتاه باشد، در جعبه نامه قرار می گیرد.

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان لیست