کلاس: UiConfig

سازنده

UiConfig

UiConfig () جدید

ویژگی

touchScreenOptimized App

(بولی یا تعریف نشده)

در صورت تنظیم، SDK مطلع می شود که برنامه گیرنده برای پشتیبانی از یک رابط کاربری تعاملی پیکربندی شده است. این به گیرنده اجازه می‌دهد تا تخصیص‌های UI ControlsSlot را تغییر دهد و هنگام ارائه، یک خراش شفاف روی محتوا نشان می‌دهد. اگر غیرفعال باشد، ControlsSlots قابل تنظیم نیستند و scrim ارائه شده مات است. هنگام پخش محتوای صوتی، رابط کاربری پیش فرض جایگزین هر رابط کاربری سفارشی می شود. این پرچم هنگام استفاده از عنصر cast-media-player به طور پیش فرض تنظیم می شود. برای دستگاه های غیر تعاملی، این پرچم هیچ تاثیری ندارد. برای این دستگاه‌ها در صورت استفاده از عنصر پخش رسانه‌ای، SDK رابط کاربری پیش‌فرض را ارائه می‌کند. در صورت استفاده از یک عنصر رسانه سفارشی، SDK برای تعریف اجزای رابط کاربری به برنامه گیرنده تکیه می کند.