کلاس: ActiveInputStateEventData

سازنده

ActiveInputStateEventData

ActiveInputStateEventData جدید (activeInputState)

پارامتر

activeInputState

cast.framework.ActiveInputState

وضعیت ورودی گیرنده

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

activeInputState

cast.framework.ActiveInputState غیر تهی

وضعیت ورودی گیرنده