คลาส: ApplicationStatusEventData

ผู้ผลิต

ApplicationStatusEventData

ใหม่ ApplicationStatusEventData(status)

พารามิเตอร์

สถานะ

สตริง

สถานะแอปพลิเคชันของผู้รับ

ค่าอาจเป็น Null

พร็อพเพอร์ตี้

สถานะ

สตริงที่เว้นว่างได้

สถานะการสมัคร