کلاس: ApplicationStatusEventData

سازنده

ApplicationStatusEventData

جدید ApplicationStatusEventData(وضعیت)

پارامتر

وضعیت

رشته

وضعیت درخواست گیرنده

مقدار ممکن است صفر باشد.

ویژگی

وضعیت

رشته پوچ

وضعیت برنامه.