کلاس: MediaSessionEventData

سازنده

MediaSessionEventData

MediaSessionEventData جدید (mediaSession)

پارامتر

mediaSession

chrome.cast.media.media

جلسه رسانه ای

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

mediaSession

chrome.cast.media.media .غیر تهی

جلسه رسانه ای