کلاس: SessionStateEventData

سازنده

SessionStateEventData

SessionStateEventData جدید (session, sessionState, opt_errorCode)

پارامتر

جلسه

cast.framework.CastSession

جلسه فعلی در صورت وجود

مقدار ممکن است صفر باشد.

وضعیت جلسه

cast.framework.SessionState

وضعیت جلسه فعلی

مقدار نباید صفر باشد.

opt_errorCode

اختیاری

chrome.cast.ErrorCode

کد خطای اختیاری برای شروع وضعیت ناموفق.

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

کد خطا

chrome.cast.ErrorCode قابل پاک کردن

دلیل شکست شروع جلسه

جلسه

cast.framework.CastSession nullable

جلسه بازیگران.

وضعیت جلسه

cast.framework.SessionState غیر پوچ

وضعیت جلسه پخش.