คลาส: VolumeEventData

ผู้ผลิต

VolumeEventData

ใหม่ VolumeEventData(Volume, isMute)

พารามิเตอร์

ระดับเสียง

ตัวเลข

ระดับเสียงปัจจุบันในช่วง 0 ถึง 1 (1 คือระดับเสียงสูงสุด)

ค่าอาจเป็น Null

isMute

boolean

จริง หากปิดเสียงอุปกรณ์อยู่

ค่าอาจเป็น Null

พร็อพเพอร์ตี้

isMute

nullable boolean

จริง หากปิดเสียงอุปกรณ์อยู่

ระดับเสียง

ตัวเลขที่เป็นโมฆะ

ระดับเสียงปัจจุบันในช่วง 0 ถึง 1 (1 คือระดับเสียงสูงสุด)