کلاس: VolumeEventData

سازنده

VolumeEventData

VolumeEventData جدید (حجم، isMute)

پارامتر

جلد

عدد

حجم فعلی در محدوده 0 تا 1 (1 حداکثر حجم است).

مقدار ممکن است صفر باشد.

isMute

بولی

درست است اگر دستگاه بی صدا باشد.

مقدار ممکن است صفر باشد.

خواص

isMute

بولی پوچ

درست است اگر دستگاه بی صدا باشد.

جلد

عدد پوچ

حجم فعلی در محدوده 0 تا 1 (1 حداکثر حجم است).