کلاس: CredentialsData

سازنده

اطلاعات اعتباری

جدید CredentialsData (Credentials, CredentialsType)

پارامتر

اعتبارنامه

رشته

اعتبار برای کاربر.

نوع اعتبار

اختیاری

رشته

نوع اعتبار که نشان می دهد اعتبارنامه از کدام پلتفرم ارسال شده است. این به طور پیش فرض روی وب است یا می تواند به صورت سفارشی تعریف شود.

خواص

اعتبارنامه

رشته

اعتبار برای کاربر.

نوع اعتبار

رشته

نوع اعتبار که نشان می دهد اعتبارنامه از کدام پلتفرم ارسال شده است. این به طور پیش فرض روی وب است یا می تواند به صورت سفارشی تعریف شود.