کلاس: DialRequest

سازنده

DialRequest

DialRequest جدید (appName، launchParameter)

پارامتر

نام برنامه

رشته

نام برنامه DIAL.

launchParameter

اختیاری

رشته

پارامتر راه اندازی برنامه DIAL.

خواص

نام برنامه

رشته

نام برنامه DIAL.

launchParameter

رشته پوچ

پارامتر راه‌اندازی برای ارسال به URL برنامه گیرنده DIAL به عنوان داده POST.