کلاس: خطا

سازنده

خطا

خطای جدید (کد، توضیحات، جزئیات)

پارامتر

کد

chrome.cast.ErrorCode

کد خطا

مقدار نباید صفر باشد.

شرح

اختیاری

رشته

شرح خطا.

جزئیات

اختیاری

هدف - شی

جزئیات مربوط به خطا.

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

کد

chrome.cast.ErrorCode غیر تهی

کد خطا

شرح

رشته پوچ

توصیف خطا توسط انسان.

جزئیات

شیء پوچ

جزئیات مربوط به خطا. در صورت تنظیم کد خطا، توضیح کد خطا شامل قالب شیء خواهد بود.