کلاس: تصویر

سازنده

تصویر

تصویر جدید (url)

پارامتر

آدرس اینترنتی

رشته

URL به تصویر.

خواص

ارتفاع

عدد باطل

ارتفاع تصویر.

آدرس اینترنتی

رشته

URL به تصویر.

عرض

عدد باطل

عرض تصویر.