کلاس: ReceiverDisplayStatus

سازنده

ReceiverDisplay Status

ReceiverDisplayStatus جدید (متن وضعیت، تصاویر برنامه)

پارامتر

وضعیت متن

رشته

شرح وضعیت فعلی برنامه در متن ساده، به عنوان مثال، نام محتوای نمایش داده شده.

تصاویر برنامه

آرایه ای از chrome.cast.Image غیر تهی

تصاویر مرتبط با برنامه

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

تصاویر برنامه

آرایه غیر تهی chrome.cast.Image غیر تهی

مجموعه ای از تصاویر موجود که برنامه را توصیف می کنند.

showStop

بولی پوچ

این که آیا انتخابی برای توقف برنامه به کاربر پیشنهاد می شود.

مقدار پیش‌فرض null است، به این معنی که برنامه افزودنی یک پیش‌فرض برای گیرنده‌های CUSTOM انتخاب می‌کند و در دسترس بودن DELETE را برای گیرنده‌های DIAL تشخیص می‌دهد. |درست| یعنی کاربر می تواند درخواست توقف برنامه و |false| را بدهد یعنی نمی توانند

وضعیت متن

رشته

متن توصیفی برای محتوای برنامه فعلی، به عنوان مثال "نمایش اسلاید عروسی من".