کلاس: SenderApplication

سازنده

SenderApplication

SenderApplication (پلتفرم) جدید

پارامتر

سکو

chrome.cast.SenderPlatform

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

شناسه بسته

رشته پوچ

شناسه یا URL برای برنامه در فروشگاه برنامه پلت فرم مربوطه.

سکو

chrome.cast.SenderPlatform غیر تهی

پلت فرم پشتیبانی شده

آدرس اینترنتی

رشته پوچ

URL یا قصد راه اندازی برنامه.