کلاس: تایم اوت

سازنده

تایم اوت

بازه زمانی جدید ()

خواص

getDialAppInfo

عدد

مقادیر مهلت زمانی پیش‌فرض getDialAppInfo بر حسب میلی‌ثانیه.

ترک جلسه

عدد

پیش فرض Session.leave مقادیر وقفه در میلی ثانیه.

درخواست جلسه

عدد

مقادیر زمان وقفه پیش‌فرض requestSession بر حسب میلی‌ثانیه.

sendCustomMessage

عدد

مقادیر مهلت زمانی پیش‌فرض sendMessage (پیام سفارشی) بر حسب میلی‌ثانیه.

setReceiverVolume

عدد

مقادیر پیش‌فرض setReceiverVolume بر حسب میلی‌ثانیه.

stopSession

عدد

مقادیر مهلت زمانی پیش‌فرض Session.stop بر حسب میلی‌ثانیه.