کلاس: حجم

سازنده

جلد

حجم جدید (سطح، بی صدا)

پارامتر

مرحله

اختیاری

عدد

سطح صدا.

مقدار ممکن است صفر باشد.

خاموش

اختیاری

بولی

وضعیت بی صدا.

مقدار ممکن است صفر باشد.

خواص

نوع کنترل

chrome.cast.VolumeControlType غیر تهی

نوع کنترل صدا که در دسترس است.

مرحله

عدد پوچ

سطح حجم فعلی به عنوان مقداری بین 0.0 و 1.0. 1.0 حداکثر صدای ممکن در گیرنده یا استریم است.

خاموش

بولی پوچ

این که آیا گیرنده بی صدا است، مستقل از سطح صدا.

stepInterval

عدد

مراحل مجاز برای تغییر صدا