کلاس: AudiobookContainerMetadata

سازنده

فراداده کتاب صوتی Container

AudiobookContainerMetadata () جدید

خواص

نویسندگان

(آرایه غیر تهی رشته یا تعریف نشده)

نویسندگان کتاب

راویان

(آرایه غیر تهی رشته یا تعریف نشده)

راویان کتاب صوتی

ناشر

(رشته یا تعریف نشده)

ناشر کتاب.

تاریخ انتشار

(رشته یا تعریف نشده)

تاریخ انتشار کتاب ISO 8601، به عنوان مثال 10-02-2014.