کلاس: EditTracksInfoRequest

سازنده

EditTracksInfoRequest

جدید EditTracksInfoRequest (activeTrackIds، textTrackStyle)

پارامتر

activeTrackIds

اختیاری

آرایه اعداد

مقدار نباید صفر باشد.

textTrackStyle

اختیاری

chrome.cast.media.TextTrackStyle

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

activeTrackIds

nullable آرایه اعداد

آرایه TrackIds که باید فعال باشند. اگر ارائه نشود، آهنگ های فعال تغییر نمی کنند. اگر آرایه خالی باشد، هیچ آهنگی فعال نخواهد بود.

درخواست شناسه

عدد

textTrackStyle

chrome.cast.media.TextTrackStyle قابل پاک کردن

سبک آهنگ متن درخواستی. در صورت عدم ارائه از سبک موجود استفاده خواهد شد.