คลาส: genericMediaMetadata

ผู้ผลิต

GenericMediaMetadata

ใหม่ genericMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่ใช่ Null ของ chrome.cast.Image ที่ไม่ใช่ Null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ภาพหน้าปกหรือภาพขนาดย่อของสื่อที่กำลังเล่นอยู่

releaseDate

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่และ/หรือเวลาที่เนื้อหาเผยแพร่ตามมาตรฐาน ISO 8601 เช่น 10-02-2014

releaseYear

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ปีจำนวนเต็มเมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหา

เลิกใช้
ใช้ ReleaseDate แทน

คำบรรยาย

(สตริงหรือไม่ระบุ)

คำบรรยายเนื้อหา

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อเนื้อหา