کلاس: GetStatusRequest

سازنده

GetStatusRequest

GetStatusRequest () جدید

ویژگی

داده های سفارشی

شیء پوچ

داده های سفارشی برای برنامه گیرنده.