کلاس: PauseRequest

سازنده

درخواست مکث

PauseRequest () جدید

ویژگی

داده های سفارشی

شیء پوچ

داده های سفارشی برای برنامه گیرنده.