کلاس: PlayRequest

سازنده

PlayRequest

PlayRequest () جدید

ویژگی

داده های سفارشی

شیء پوچ

داده های سفارشی برای برنامه گیرنده.