کلاس: QueueInsertItemsRequest

سازنده

QueueInsertItemsRequest

جدید QueueInsertItemsRequest(itmsToInsert)

پارامتر

موارد برای درج

آرایه ای از chrome.cast.media.QueueItem غیر تهی

فهرست موارد رسانه ای برای درج. نباید پوچ یا خالی باشد. ItemId هر آیتم نباید تنظیم شود (زیرا توسط گیرنده تعیین می شود).

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

داده های سفارشی

شیء باطل

داده های سفارشی برای برنامه گیرنده.

درج قبل از

عدد پوچ

شناسه موردی که بلافاصله پس از لیست درج شده قرار می گیرد. اگر تهی یا یافت نشد، لیست به انتهای صف اضافه می شود.

موارد

آرایه غیر تهی از chrome.cast.media.QueueItem غیر تهی

لیست موارد صف برای درج. قسمت itemId موارد باید خالی باشد یا درخواست با خطای INVALID_PARAMS ناموفق خواهد بود. مرتب شده است (اول عنصر اول پخش خواهد شد).