کلاس: QueueRemoveItemsRequest

سازنده

QueueRemoveItemsRequest

جدید QueueRemoveItemsRequest(itemIdsToRemove)

پارامتر

itemIdsToRemove

آرایه اعداد

فهرست شناسه‌های مورد رسانه برای حذف. نباید پوچ یا خالی باشد.

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

داده های سفارشی

شیء پوچ

داده های سفارشی برای برنامه گیرنده.

ItemIds

آرایه اعداد غیر تهی

فهرست شناسه‌های مورد رسانه برای حذف. اگر هر یک از موارد وجود نداشته باشد نادیده گرفته می شود. شناسه موارد تکراری نیز نادیده گرفته خواهد شد. نباید پوچ یا خالی باشد.