کلاس: SeekRequest

سازنده

SeekRequest

SeekRequest () جدید

خواص

زمان جاری

عدد پوچ

زمان فعلی جدید رسانه ها، در ثانیه پس از شروع رسانه. اگر نوع رسانه chrome.cast.media.StreamType.LIVE است، در این صورت CurrentTime اختیاری است. اگر تنظیم نشود، پخش جریانی در موقعیت رسانه زنده از سر گرفته می شود.

داده های سفارشی

شیء پوچ

داده های سفارشی برای برنامه گیرنده.

ResumeState

chrome.cast.media.ResumeState قابل پاک کردن

حالت پخش کننده رسانه مورد نظر پس از تکمیل جستجو. اگر تنظیم نشود، حالتی را که قبل از جستجو داشت حفظ می کند.