کلاس: StopRequest

سازنده

StopRequest

StopRequest () جدید

ویژگی

داده های سفارشی

شیء باطل

داده های سفارشی برای برنامه گیرنده.