کلاس: UserActionState

سازنده

UserActionState

UserActionState (userAction) جدید

پارامتر

userAction

chrome.cast.media.UserAction

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

داده های سفارشی

(شیء غیر تهی یا تعریف نشده)

داده های خاص برنامه اختیاری.

userAction

chrome.cast.media.UserAction غیر تهی

اقدام کاربر