کلاس: اطلاعات ویدیویی

سازنده

اطلاعات ویدیویی

اطلاعات ویدیویی جدید (عرض، ارتفاع، نوع hdr)

پارامتر

عرض

عدد

عرض

ارتفاع

عدد

ارتفاع

hdrType

chrome.cast.media.HdrType

نوع محدوده دینامیکی بالا

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

hdrType

chrome.cast.media.HdrType غیر تهی

عرض ویدیو.

ارتفاع

عدد

عرض ویدیو.

عرض

عدد

عرض ویدیو.