Method: media.upload

Tải tệp đính kèm lên. Yêu cầu người dùng xác thực.

Yêu cầu HTTP

 • URI tải lên, đối với các yêu cầu tải nội dung nghe nhìn lên:
  POST https://chat.googleapis.com/upload/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload
 • URI siêu dữ liệu, đối với các yêu cầu chỉ siêu dữ liệu:
  POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
parent

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của phòng Chat mà tệp đính kèm được tải lên. Định dạng "spaces/{space}".

Nội dung yêu cầu

Phần nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc như sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "filename": string
}
Các trường
filename

string

Bắt buộc. Tên tệp của tệp đính kèm, bao gồm cả đuôi tệp.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "attachmentDataRef": {
  object (AttachmentDataRef)
 }
}
Các trường
attachmentDataRef

object (AttachmentDataRef)

Tham chiếu đến tệp đính kèm đã tải lên.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.