REST Resource: media

Tài nguyên

Một tệp trong Google Chat. Ví dụ: một tệp đính kèm với thư.

Phương pháp

download

Nội dung nghe nhìn tải xuống.

upload

Tải tệp đính kèm lên.