Method: spaces.messages.reactions.create

Tạo một phản ứng rồi thêm vào một tin nhắn. Yêu cầu xác thực người dùng và phạm vi chat.messages, chat.messages.reactions hoặc chat.messages.reactions.create.

Yêu cầu HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
parent

string

Bắt buộc. Tin nhắn tạo phản ứng.

Định dạng: space/{space}/message/{message}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Reaction.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản mới tạo của Reaction.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.