Method: spaces.messages.get

Trả về tin nhắn. Để sử dụng ví dụ, hãy xem phần Đọc tin nhắn.

Bạn cần phải xác thực. Hỗ trợ đầy đủ tính năng Xác thực tài khoản dịch vụ.

Hỗ trợ việc xác thực người dùng trong Chương trình dùng thử dành cho nhà phát triển Google Workspace, một chương trình cấp quyền truy cập sớm vào một số tính năng. Xác thực người dùng yêu cầu phạm vi ủy quyền chat.messages hoặc chat.messages.readonly.

Lưu ý: Có thể trả về tin nhắn từ một thành viên hoặc không gian bị chặn.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của thông báo cần truy xuất.

Định dạng: space/{space}/message/{message}

Nếu tin nhắn bắt đầu bằng client-, thì tin nhắn đó có tên tuỳ chỉnh do một ứng dụng Chat tạo, có chứa API REST của Chat. Ứng dụng nhắn tin đó (chứ không phải những ứng dụng khác) có thể chuyển tên tuỳ chỉnh để nhận, cập nhật hoặc xoá tin nhắn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần tạo và đặt tên cho tin nhắn.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Message.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.