Method: spaces.delete

Xoá không gian có tên. Luôn xoá theo tầng, tức là các tài nguyên con của không gian, chẳng hạn như các tin nhắn được đăng trong không gian và các thành viên trong không gian, cũng sẽ bị xoá. Yêu cầu việc xác thực người dùng từ người dùng có quyền xóa không gian và phạm vi chat.delete.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của không gian cần xoá.

Định dạng: space/{space}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.delete

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.