Mã mẫu của Google Picker

Mã mẫu sau đây cho biết cách sử dụng bộ chọn hình ảnh hoặc trang tải lên mà người dùng có thể mở từ một nút trong ứng dụng web.

Ví dụ này kết hợp các tính năng của Google Bộ chọn, chẳng hạn như bật tính năng chọn nhiều mục, ẩn ngăn điều hướng và chọn tài khoản người dùng có mã thông báo OAuth 2.0 hiện tại của ứng dụng.

Ví dụ này cần chỉ định một số mục:

 • Để định vị cả Client IDKhoá API:

  1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và Dịch vụ > Thông tin xác thực.

   Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 • Cách tìm Mã ứng dụng:

  1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > IAM và Quản trị viên > Cài đặt.

   Chuyển đến mục Cài đặt

  2. Sử dụng Project number (Số dự án) cho ID ứng dụng.

Cùng một dự án trên đám mây phải chứa cả mã ứng dụng khách và mã ứng dụng vì mã này dùng để cho phép truy cập vào tệp của người dùng.

drive/picker/helloworld.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Picker API Quickstart</title>
 <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<p>Picker API API Quickstart</p>

<!--Add buttons to initiate auth sequence and sign out-->
<button id="authorize_button" onclick="handleAuthClick()">Authorize</button>
<button id="signout_button" onclick="handleSignoutClick()">Sign Out</button>

<pre id="content" style="white-space: pre-wrap;"></pre>

<script type="text/javascript">
 /* exported gapiLoaded */
 /* exported gisLoaded */
 /* exported handleAuthClick */
 /* exported handleSignoutClick */

 // Authorization scopes required by the API; multiple scopes can be
 // included, separated by spaces.
 const SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly';

 // TODO(developer): Set to client ID and API key from the Developer Console
 const CLIENT_ID = '<YOUR_CLIENT_ID>';
 const API_KEY = '<YOUR_API_KEY>';

 // TODO(developer): Replace with your own project number from console.developers.google.com.
 const APP_ID = '<YOUR_APP_ID>';

 let tokenClient;
 let accessToken = null;
 let pickerInited = false;
 let gisInited = false;


 document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'hidden';
 document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';

 /**
  * Callback after api.js is loaded.
  */
 function gapiLoaded() {
  gapi.load('client:picker', initializePicker);
 }

 /**
  * Callback after the API client is loaded. Loads the
  * discovery doc to initialize the API.
  */
 async function initializePicker() {
  await gapi.client.load('https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest');
  pickerInited = true;
  maybeEnableButtons();
 }

 /**
  * Callback after Google Identity Services are loaded.
  */
 function gisLoaded() {
  tokenClient = google.accounts.oauth2.initTokenClient({
   client_id: CLIENT_ID,
   scope: SCOPES,
   callback: '', // defined later
  });
  gisInited = true;
  maybeEnableButtons();
 }

 /**
  * Enables user interaction after all libraries are loaded.
  */
 function maybeEnableButtons() {
  if (pickerInited && gisInited) {
   document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'visible';
  }
 }

 /**
  * Sign in the user upon button click.
  */
 function handleAuthClick() {
  tokenClient.callback = async (response) => {
   if (response.error !== undefined) {
    throw (response);
   }
   accessToken = response.access_token;
   document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'visible';
   document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Refresh';
   await createPicker();
  };

  if (accessToken === null) {
   // Prompt the user to select a Google Account and ask for consent to share their data
   // when establishing a new session.
   tokenClient.requestAccessToken({prompt: 'consent'});
  } else {
   // Skip display of account chooser and consent dialog for an existing session.
   tokenClient.requestAccessToken({prompt: ''});
  }
 }

 /**
  * Sign out the user upon button click.
  */
 function handleSignoutClick() {
  if (accessToken) {
   accessToken = null;
   google.accounts.oauth2.revoke(accessToken);
   document.getElementById('content').innerText = '';
   document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Authorize';
   document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';
  }
 }

 /**
  * Create and render a Picker object for searching images.
  */
 function createPicker() {
  const view = new google.picker.View(google.picker.ViewId.DOCS);
  view.setMimeTypes('image/png,image/jpeg,image/jpg');
  const picker = new google.picker.PickerBuilder()
    .enableFeature(google.picker.Feature.NAV_HIDDEN)
    .enableFeature(google.picker.Feature.MULTISELECT_ENABLED)
    .setDeveloperKey(API_KEY)
    .setAppId(APP_ID)
    .setOAuthToken(accessToken)
    .addView(view)
    .addView(new google.picker.DocsUploadView())
    .setCallback(pickerCallback)
    .build();
  picker.setVisible(true);
 }

 /**
  * Displays the file details of the user's selection.
  * @param {object} data - Containers the user selection from the picker
  */
 async function pickerCallback(data) {
  if (data.action === google.picker.Action.PICKED) {
   let text = `Picker response: \n${JSON.stringify(data, null, 2)}\n`;
   const document = data[google.picker.Response.DOCUMENTS][0];
   const fileId = document[google.picker.Document.ID];
   console.log(fileId);
   const res = await gapi.client.drive.files.get({
    'fileId': fileId,
    'fields': '*',
   });
   text += `Drive API response for first document: \n${JSON.stringify(res.result, null, 2)}\n`;
   window.document.getElementById('content').innerText = text;
  }
 }
</script>
<script async defer src="https://apis.google.com/js/api.js" onload="gapiLoaded()"></script>
<script async defer src="https://accounts.google.com/gsi/client" onload="gisLoaded()"></script>
</body>
</html>

Hàm setOAuthToken cho phép một ứng dụng dùng mã thông báo xác thực hiện tại để xác định Tài khoản Google mà Google Inspector dùng để hiển thị các tệp đó. Nếu người dùng đăng nhập bằng nhiều Tài khoản Google, Bộ chọn của Google có thể hiển thị các tệp của tài khoản được uỷ quyền thích hợp.

Sau khi có được mã nhận dạng tệp từ Bộ chọn của Google khi mở tệp, ứng dụng có thể tìm nạp siêu dữ liệu của tệp và tải nội dung tệp xuống như mô tả trong tài liệu tham khảo về files.get.