Cảnh báo: Dữ liệu này được cung cấp theo Chính sách dữ liệu người dùng của Google . Vui lòng xem xét và tuân thủ chính sách. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc tạm ngưng dự án hoặc tài khoản.

Nghiên cứu điển hình & amp; Ứng dụng nổi bật

Đăng nhập bằng Google là một hệ thống xác thực an toàn giúp giảm gánh nặng đăng nhập cho người dùng của bạn, bằng cách cho phép họ đăng nhập bằng tài khoản Google của họ — chính tài khoản họ đã sử dụng với Gmail, Play, Photos và các dịch vụ khác của Google.

Dưới đây là những câu chuyện thành công của một số tích hợp Đăng nhập bằng Google:

Nghiên cứu điển hình

Pinterest

Người dùng Pinterest có khả năng sử dụng Google One Tap cao hơn gấp 2 lần so với các tùy chọn đăng nhập nhiều bước khác.

Đọc thêm

Reddit

Việc triển khai nút Đăng nhập bằng Google và lời nhắc Một lần nhấn cùng nhau đã tăng chuyển đổi gần gấp 2 lần.

Đọc thêm